Historie

Fotografie školy z roku 1932
Fotografie školy z roku 1932

Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc zahájila svou činnost 1. září 1969 jako jednooborová Lidová škola umění tř. Svornosti ve stejné budově jako Základní škola tř. Svornosti s rozšířenou výukou hudební výchovy. Od 1. září 1986 získala samostatnou budovu bývalé základní školy v ulici Na Vozovce 32 a byla přejmenována na LŠU Na Vozovce. V ZŠ tř. Svornosti si škola ponechala v pronájmu 1 pavilon /10 tříd/ jako detašované pracoviště (do roku 2008). 1. září 1991 se stala Základní uměleckou školou Na Vozovce. K 1. lednu 1993 získala škola právní subjektivitu a hospodařila jako příspěvková organizace zřizovaná Školským úřadem Olomouc. V září roku 2000 byl škole propůjčen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR čestný název Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc. S účinností od 1. 4. 2001 se škola stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje.

Jaroslava Neoralová

První ředitelkou školy byla v letech 1969–1984 Jaroslava Neoralová. V tomto období škola nejen postupně vytvářela svůj profil, budovala stabilní a kvalifikovaný pedagogický kolektiv, ale především intenzivně spolupracovala se ZŠ tř. Svornosti, kde v té době probíhala experimentální výuka rozšířené hudební výchovy pod patronací doc. Ladislava Daniela z Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Škola navázala první zahraniční kontakty s ruskou hudební školou ve Volžském, s Domem pionýrů v Leningradě, s německou hudební školou v Glauchau a slovenskou LŠU v Rožňavě. K nebývalým událostem patřily Večery soudobé hudby a poezie, na kterých zazněly nejen skladby skladatelů Pavla Čotka, Zdeňka Blažka, Klementa Slavického, ale také skladby pedagogů Františka Mrtvého a Jana Pavla. Mimořádné byly dva absolventské koncerty, dramaturgicky sestaveny výlučně z děl Jana Hanuše, které se konaly za osobní účasti skladatele v květnu 1973. V roce 1979 škola otevřela taneční obor.

Jaroslav Kučera

V letech 1984–1992 působil jako ředitel školy Jaroslav Kučera. Pod jeho vedením došlo k dalšímu rozšíření nástrojové nabídky. Škola získala samostatnou budovu v ulici Na Vozovce a postupně bylo započato s její rekonstrukcí a přestavbou na školu s převažující formou individuální výuky (přepažení několika větších tříd na třídy menší). V budově na Základní škole tř. Svornosti se nadále využívalo sedm učeben. Značnému zájmu se těšily učitelské koncerty, vystoupení nově vzniklého folklorního souboru, soutěže „O nejlépe zahranou skladbu“ a žákovské akademie pořádané společně se Základní školou tř. Svornosti. Na konci školního roku škola pravidelně organizovala družbu s německou hudební školou v Glauchau. Do tohoto saského městečka zpravidla cestovalo patnáct až dvacet žáků a několik učitelů.

Jarmila Štěpánková

V období 1992–1998 působila ve funkci ředitelky školy MgA. Jarmila Štěpánková. V této etapě vývoje školy došlo k dalšímu podstatnému pokroku v rekonstrukci budovy z vnějšku (fasáda), ale i k zásadnímu vylepšení provozních podmínek (plynofikace kotelny v roce 1993). Výrazně byl doplněn inventář hudebních nástrojů, především dechových, a do koncertního sálu byly pořízeny dva koncertní klavíry značky Petrof. Velkou podporou činnosti školy byl Klub rodičů a příznivců školy.

Josef Dvořák

V letech 1998–2016 zastával pozici ředitele PaedDr. Josef Dvořák. V tomto období byly postupně realizovány další opravy. Činnost rozvíjel taneční, smyčcový, kytarový, folklorní, jazzový a dechový soubor. Výuka probíhala v kmenové budově Na Vozovce, na detašovaných pracovištích na ulici Jílová (od roku 2008) a v Lutíně (od roku 1999). V roce 2008 byl založen literárně-dramatický obor. V tomto období se podařilo navázat a rozvinout dlouhodobé výměnné zahraniční kontakty. Partnery školy se postupně staly Hudební škola a Taneční škola Borisov (Bělorusko), Accademia Musicale Tollese Miglianico (Itálie), Hudební gymnázium Kerkyra (Korfu – Řecko) a Jugendsinfonienorchester Wolfhagen (Německo).

Filip Hajdu

Od srpna 2016 je ředitelem školy Mgr. Filip Hajdu. Za krátké období vznikl samostatný jazzový žákovský soubor a přípravný smyčcový orchestr. Obnovila se výuka hry na kontrabas a předmětová nabídka byla doplněna o výuku hry na fagot, basklarinet, cembalo a basovou kytaru. Od roku 2017 je pedagogická dokumentace kompletně vedená v elektronickém systému, který rovněž slouží jako moderní způsob komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči. Nejvyspělejší žáci školy účinkovali s filharmoniky na koncertech České filharmonie, Janáčkovy filharmonie Ostrava a Moravské filharmonie Olomouc. Od roku 2017 škola připravuje společné květnové koncerty a vystoupení základních uměleckých a středních škol Olomouckého kraje a dalších uměleckých subjektů v rámci projektu ZUŠ OPEN, který se koná pod patronací Nadačního fondu Magdaleny Kožené a spolku ARTE – spolek ZUŠ Olomouckého kraje. Škola se aktuálně aktivně zapojuje do Místního akčního plánování (MAP), které rozvíjí spolupráci všech škol na území města Olomouce, a rovněž v listopadu 2018 podala žádost o podporu z evropského operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Šablony II). V roce 2019 získala škola v oblasti hodnocení vzájemné komunikace cennou známku Rodiče vítáni od společnosti EDUin.

Literatura a prameny

Média:

Rozhovor o distanční výuce 8. 12. 2020 (Český rozhlas Olomouc)

Základní umělecké školy mohou otevřít, ne všechny to udělají, 11. 5. 2020 (Český rozhlas Olomouc)

Zažíváme zlatý věk základního uměleckého školství, říká ředitel ZUŠ Iši Krejčího Filip Hajdu, 2. 6. 2019 (Český rozhlas Olomouc)

Olomoucká základní umělecká škola Iši Krejčího slaví padesát a chystá se na ZUŠ Open, 11. 5. 2019 (Český rozhlas Olomouc)


Partneři