Pedagog (učitel) Olomouckého kraje

Olomoucký kraj každoročně oceňuje nejúspěšnější pedagogy. V historii naší školy titul Pedagog Olomouckého kraje získalo celkem šest učitelů.

Jan a Eva Kvapilovi (*1968, *1963)

titul učitel Olomouckého kraje 2022

Jan Kvapil dlouhodobě působí jako člen nebo předseda poroty v soutěži ZUŠ vyhlašované MŠMT (od r. 2000 pravidelně předseda poroty ústředního kola a desítky krajských kol), i v dalších soutěžích v rámci zemí EU. Eva Kvapilová taktéž působí od roku 2000 jako členka i předsedkyně poroty, především v okresních a krajských kolech soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT, ale i v dalších soutěžích v rámci celé ČR. Jejím mottem je „Učení čehokoliv je fantastická možnost rozvíjení se, poznávání a propojování nejen s okolním světem, ale především sám se sebou. A děje-li se tento proces prostřednictvím hudby, pak je to čirá nádhera!“ Manželé Kvapilovi společně mimo jiné také vytvořili metodické koncepce Flautoškoly a Flautoškolky (zatím 10 vydaných svazků nakladatelstvím Bärenreiter Praha) a patří k respektovaným osobnostem v celé České a Slovenské republice.

Miloslava Navrátilová
*1957
titul Pedagog Olomouckého kraje 2020

Miloslava Navrátilová vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě – obor housle. Po ukončení studia nastoupila jako učitelka hry na housle v ZUŠ v Přerově, následně pak v ZUŠ v Prostějově. Po mateřské dovolené a přestěhování do Olomouce pokračovala v pedagogické činnosti v ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci, kde působí dosud. Své vzdělávání průběžně doplňovala a získávala cenné zkušenosti na seminářích profesorů Vlachové, Snítila a Prantla z pražské konzervatoře, dále profesora Goly z ostravské konzervatoře a profesora Kotmela z Brna. Během své pedagogické praxe připravila několik žáků ke studiu na konzervatoř a taktéž desítky žáků do soutěží, vyhlašovaných MŠMT pro základní umělecké školy z celé ČR. Její žáci pravidelně postupovali do krajských kol se ziskem 1. míst, někteří se probojovali až do kola ústředního. Dlouhodobě také vykonávala funkci krajského metodika ZUŠ v oboru hra na smyčcové nástroje. Celou dobu svého pedagogického působení patřila k nejrespektovanějším a nejvyhledávanějším učitelům ve hře na housle v Olomouckém kraji. Zásadním způsobem ovlivnila práci komorních a orchestrálních seskupení školy a více než dvacet let metodicky vedla smyčcové oddělení školy. Byla často předsedkyní či členkou poroty v okresních a krajských kolech soutěže ZUŠ. Aktivně se zapojila do tandemové výuky v rámci projektu Šablony II, v němž předávala své dlouholeté zkušenosti začínajícím pedagogům. Prvořadým cílem její práce bylo, aby si žáci do života odnesli lásku k hudbě a aby jednou byli schopni své hráčské dovednosti zúročit v praxi.

Ludmila Uhlířová
*1955
titul Pedagog Olomouckého kraje 2018

Uhlířová Ludmila

Ludmila Uhlířová má za sebou bohatou pedagogickou praxi, kterou zahájila ve městě Krasilov (Ukrajina, tehdejší SSSR) v roce 1974, pak působila od roku 1981 na tehdejší LŠU Litovel a pokračovala na LŠU Olomouc, Na Vozovce (dnešní ZUŠ Iši Krejčího).O její profesionální odbornosti a znalosti pedagogického řemesla svědčí množství oceně-ní. Jsou to diplomy z významných národních a mezinárodních soutěží, kde její žáci získali přední místa (krajská a ústřední kola Národní soutěže ZUŠ, Klavírní soutěž „Prague Junior Note“, Mezinárodní soutěž „Amadeus“ v Brně, Mezinárodní soutěž čtyřruční hry Vlastimila Lejska v Brně, Mezinárodní soutěž „Virtuosi per musica di pianoforte“ v Ústí nad Labem, Mezinárodní „4 ruce na klávesách – Piano Über Grezen“ v Karlových Varech a německém Hofu a Mezinárodní soutěž „K. Ditterse z Dittersdorfu“ ve Vidnavě).Za svou dlouholetou praxi vychovala celou řadu profesionálních klavíristů a hudebníků. Dvě bývalé žákyně (Gabriela Ludvíková a Lenka Bodláková), absolventky kroměřížské konzervatoře, s ní sdílí stejný pedagogický osud – staly se kolegyněmi a vyučují hru na klavír v naší škole.Mezi další úspěšné žákyně její třídy patří absolventka pražské AMU Andrea Vavrušová, která je v současnosti koncertní umělkyní (spolupracuje se světově proslulým hornistou Radkem Baborákem) a zároveň pedagožkou na ZUŠ Marie Podvalové v Praze, dále muzi-koložka Kateřina Ostřanská a také Kateřina Pohlová, která aktuálně studuje v Praze Jež-kovu konzervatoř na jazzovém oddělení.Je zakladatelkou a organizátorkou Regionální soutěžní přehlídky čtyřruční hry na klavír a hry na 2 klavíry, která každoročně probíhá v prostorách naší školy.

PaedDr. Josef Dvořák
*1953
titul Pedagog Olomouckého kraje 2016

Profesní život Josefa Dvořáka je velmi bohatý. Je absolventem pe-dagogické fakulty Univerzity Palackého v oboru Český jazyk a Hu-dební výchova a také zakládajícím členem Komorního orchestru Iši Krejčího (od roku 1987). Byl dlouholetým uměleckým vedoucím smyčcového orchestru školy a učitelem hry na violu a hudební nauky. Pod jeho vedením se žákyně violistky Kateřina Friedlová a Emily Monicken úspěšně zapojily do projektu spo-lečného orchestru žáků ZUŠ a členů České filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka (2016) a Marka Šedivého (2017). Za dobu svého působení ve funkci ředitele ZUŠ Iši Krejčího (1998–2016) se mu podařilo vytvořit podnětné a motivační prostředí pro pedagogickou a uměleckou činnost, dosta-tek příležitostí k vlastní seberealizaci učitelů a žáků a navázat několik zahraničních part-nerství s dalšími uměleckými školami. Pod jeho vedením se škola prezentovala vynikající-mi výsledky: skvělými orchestry, soubory a instrumentálními sólisty s diplomy z národních a mezinárodních soutěží, realizací zajímavých uměleckých projektů, veřejných vystoupe-ní a výchovných koncertů.

Zdeňka Andreášová
*1950
titul Pedagog Olomouckého kraje 2013

Zdeňka Andreášová dosahuje po celou dobu pedagogické činnosti vynikajících výsledků a ve svém oboru patří k uznávaným odbor-níkům. Je absolventkou Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského vKroměříži ve tříděMiroslava Kovaříka. V ZUŠ Iši Krejčího působí od roku 1972. Byla dlouholetou předsedkyní krajské i okresní předmětové komise de-chových nástrojů a aktivně se zapojovala do činnosti okresních a krajských metodických orgánů, pravidelně byla nominována do soutěží ZUŠ a aktivně se podílela na jejich orga-nizaci. V letech 1999–2016 vykonávala funkci zástupkyně ředitele školy. Vedle individuální výu-ky se s žáky intenzivně věnuje komorní hře a její žáci jsou předními členy dechového or-chestru a výrazně se podílejí na reprezentaci školy. Mezi nejúspěšnější žáky patří Jana Černohouzová (laureátka soutěže Pražského jara 2015), Sylvie Hartmanová (čtyřnásob-ná vítězka celostátního kola ve hře na klarinet) a Aleš Bodlák (vítěz celostátního kola ve hře na klarinet). Během své pedagogické praxe připravila na konzervatoř celkem dvanáct žáků školy.


Partneři