Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc

Komorní orchestr Iši Krejčího vznikl 3. dubna 1987 jako komorní soubor Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zakladatelem a prvním uměleckým vedoucím byl houslista RNDr. Vladimír Žůrek, pod jehož vedením působil 10 let. V sezóně 1997/1998 převzal vedení orchestru další ze zakládajících členů – violista PaedDr. Josef Dvořák.

Během své existence uspořádal orchestr desítky koncertů v Olomouci i širokém okolí, koncertoval několikrát v Praze, účastnil se Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles a dalších festivalů, natáčel pro Český rozhlas Ostrava a Českou televizi Praha.

Několikaletá spolupráce se smíšeným pěveckým sborem Collegium vocale Olomouc byla prezentována zejména pravidelnými vánočními koncerty v Chrámu sv. Michala v Olomouci a několika výměnnými zájezdy do Rakouska. Vrcholem dosavadní spolupráce byla společná nahrávka České mše vánoční J. J. Ryby na CD a MC. Projekt byl realizován v listopadu 1998 v olomouckém Chrámu sv. Mořice.

Komorní orchestr Iši Krejčího je zakládajícím členem Asociace neprofesionálních komornícha symfonických těles (ANKST), od roku 1998 je registrován jako občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. V lednu 2000 došlo ke změně sídla a názvu. V současné době orchestr působí jako soubor Základní umělecké školy Iši Krejčího Olomouc.

Za dobu existence se v orchestru vystřídaly desítky neprofesionálních hudebníků z řad pedagogů a studentů olomouckých škol, v současné době jsou členy i nejvyspělejší žáci smyčcového oddělení ZUŠ Iši Krejčího. Orchestr spolupracuje s členy Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc, jako sólisté se prezentují vedle profesionálních hudebníků rovněž studenti konzervatoří a někteří členové orchestru.

Orchestr se zaměřuje vedle hudby baroka a klasicismu i na díla z období romantismu a tvorbu 20. století. Součástí repertoáru jsou i skladby současných olomouckých autorů, zejména nedávno zesnulého doc. Pavla Čotka. Z posledních prezentací orchestru měl největší ohlas takřka dvouhodinový koncert v Příboře konaný v rámci nestátních oslav 100. výročí narození S. Freuda.

V roce 1999 byl orchestr iniciátorem vzniku přehlídky komorních orchestrů pod názvem „SETKÁNÍ„. V rámci festivalu se v Olomouci představilo několik komorních orchestrů ze střední a severní Moravy.
Třetí ročník se konal na podzim 2001 za spolupráce s NIPOS ARTAMA Praha a ANKST jako závěrečná etapa Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles a účastníky byly rovněž orchestry z Čech. Účast na festivalu se stala podnětem k navázání užších kontaktů a realizaci společných výměnných koncertů s Komorním orchestrem Třinec, komorním orchestrem Bona Nota Pardubice a Přerovským komorním orchestrem.
Čtvrtý ročník se konal na podzim roku 2002 v Slavnostním sále Klášterního Hradiska a na čtyřech koncertech se představilo celkem 10 orchestrů, mimo jiné i host ze Slovenska – Musica Iuvenalis Košice.
Dosavadním vrcholem se stal pátý ročník konaný v roce 2003. Na pěti koncertech vystoupilo celkem 14 orchestrů z ČR a SR. Ze všech koncertů byl pořízen živý zvukový záznam, finančně byla akce podpořena granty statutárního města Olomouc a Ministerstva kultury ČR. V roce 2004 byl orchestr pověřen uspořádáním Setkání neprofesionálních orchestrů s díly jubilantů UNESCO Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. Na semináři a galakoncertu se představily vedle hostitelského orchestru i Symfonický orchestr Frýdek – Místek a Hodonínský symfonický orchestr.
Po jednoleté přestávce byla v roce 2006 obnovena tradice festivalu „SETKÁNÍ“. Na pěti koncertech se představilo 10 komorních orchestrů z ČR a pěvecký sbor z Polska. Akce byla opět podpořena statutárním městem Olomouc, Olomouckým krajem a Ministerstvem kultury ČR. Spolupořadateli byly Vojenská nemocnice Klášterní Hradisko a Nakladatelství ANAG. Koncerty se konaly ve dnech 24.10. 2006 – 21.11. 2006 v Paláci Bohemia a v Klášterním Hradisku. Mediálními partnery festivalu byly Český rozhlas Olomouc, TV Morava a reklamní agentura Profit.
Sedmý ročník festivalu „SETKÁNÍ“ proběhl ve dnech 23. 10. 2007 – 20. 11. 2007 opět za účasti 10 orchestrů. Vedle tradičních účastníků do Olomouce zavítal host ze Slovenska, tentokrát vynikající Komorní orchestr města Trenčín.
8. ročník proběhl ve dnech 21. 10. – 28. 11. 2008. Jak z hlediska počtu koncertů (7), tak v počtu zúčastněných orchestrů a souborů (14) to byl zatím rekordní festival. Vedle tradičních účastníků na festivalu vystoupily 2 nové soubory – Gaudi Brno a Musica Minore Valašské Klobouky. Oba soubory zaujaly jak neobvyklou dramaturgií, tak i vynikající úrovní. Zahraniční účastníci byli letos zastoupeni vynikajícím Komorním orchestrem města Trenčín (SR), který společně s domácím orchestrem a pěveckým sborem PALORA z Gymnázia Jana Opletala v Litovli zajistil závěrečný koncert festivalu před zaplněným Slavnostním sálem Klášterního Hradiska. Je potěšitelné, že většina vystupujících těles je úzce spojena se základními uměleckými školami, které jsou nejen zásobárnou interpretů a členů orchestrů (současní i bývalí žáci, pedagogové), ale často i spoluvytvářejí vhodné zázemí pro činnost jednotlivých orchestrů. Festival by nemohl úspěšně proběhnout bez stálé podpory jak institucí (granty Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje a statutárního města Olomouce), tak i celé řady sponzorů.
9. ročník se uskutečnil ve dnech 30. 10. 2009 – 27. 11. 2009 a svým rozsahem se vyrovnal 8. ročníku. Na 6 koncertech (vesměs pátečních) vystoupilo celkem 12 orchestrů, 2 pěvecké sbory, 8 dirigentů a 26 sólistů z ČR, Polska a Slovenska. Novými účastníky „SETKÁNÍ“ se staly Komorní orchestr Kopřivnice, polský pěvecký sbor „HUTNIK“, Pardubický komorní orchestr a Collegium Magistrorum Mikulov. Jejich účast byla nesporně přínosem k zachování kvalitní interpretační úrovně festivalu. Koncerty navštívilo celkem asi 900 posluchačů (negativní vliv chřipkové epidemie) a aktivně vystoupilo asi 365 vesměs neprofesionálních hudebníků. Zázemí ke konání koncertů již tradičně poskytly Vojenská nemocnice Klášterní Hradisko a Palác Bohemia. Spolupořadatelé byli obdobní jako v r. 2008, dotace a granty poskytly MK ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc a finančně festival i činnost orchestru podporuje celá řada sponzorů, i když v menší míře příspěvků než v roce 2008.
Všechny dosavadní ročníky festivalu „Setkání“ se setkaly s velkým ohlasem u posluchačů, odborné veřejnosti i zúčastněných orchestrů, patřičnou pozornost festivalu věnovaly tisk a rozhlas. Průběhu pátého ročníku věnovala stanice ČR 3 – Vltava samostatný půlhodinový pořad a z dalších ročníků byl vždy pořízen profesionální DVD záznam. Jsme přesvědčeni, že díky podpoře výše zmíněných institucí a sponzorů se podaří i nadále rozvíjet festival jako ojedinělou událost neprofesionální scény ČR.

Vedle několika živých nahrávek orchestr natočil v roce 2002 v Redutě profilový CD k 15. výročí vzniku orchestru a v roce 2007 druhý profilový CD k  20. výročí orchestru a současně i DVD záznam z galakoncertu konaného 20. 4. 2007 v Klášterním Hradisku u příležitosti tohoto jubilea.

Kontakt

Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc, z.s.
Na Vozovce 32
779 00 Olomouc

PaedDr. Josef Dvořák – jednatel
tel.: 603 373 035
e-mail: josdvo@seznam.cz


Partneři